O firmie:

      Biuro Rachunkowe "Wn-Ma" zostało założone w maju 1993r. jako spółka cywilna. Specjalizuje się w pełnej obsłudze podatkowej i księgowej firm. Oferta nasza skierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do małych i średnich firm np. spółek cywilnych, spółek prawa handlowego (spółki jawne, spółki z o.o.) Księgowość prowadzona jest komputerowo w oparciu o programy zgodne z wymogami Ministra Finansów i ustaw podatkowych.
      Biuro, obsługując wiele różnorodnych podmiotów gospodarczych, współpracuje z firmą audytorską, nie tylko w zakresie badań bilansów ale także w celu wymiany doświadczeń; ponadto prenumeruje akty normatywne, literaturę fachową, utrzymuje bieżące kontakty z Urzędami Skarbowymi, ZUS-em, GUS-em.
      Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.81 ust.3 pt.4 i 4a ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. nr 121 poz. 591) z późn. zmianami:
Nr 13096/99 z dnia 28.06.1999r.
      Na bieżąco uczestniczymy w kursach i szkoleniach z zakresu podatków i opłat oraz rachunkowości i finansów organizowane przez Instytut Studiów Podatkowych W.Modzelewskiego oraz inne wiodące firmy szkoleniowe. Firma jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A.

 
Biuro Rachunkowe "Wn-Ma" Spółka Cywilna
Ewa Kućma, Wojciech Kućma
43-300 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 65
telefon: (033)499-89-10